تک ستاره گلپایگان

پخش برنامه حماسه سازان صنعت همراه با
قسمت سوم معرفی شرکت تک ستاره گلپایگان

b8qnp1gtna2esy8s3

۹ شهریور ماه، ساعت ۲۰ از شبکه دوم سیما